Strategi 2030 - utkast sendt på høring 1. okt.–1. nov. 2019

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页I over 200 år har Universitetet i Oslo formet det norske samfunnet og bidratt til kunnskapsutvikling internasjonalt. Vi har utdannet kandidater til nøkkelposisjoner både i og utenfor landets grenser. Den langsiktige og grunnleggende forskningen og koblingen mellom forskning og utdanning er bærende for UiO som kunnskapsinstitusjon.  

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页I dag er andelen av verdens befolkning som sulter eller lever i krigssoner mindre enn noen gang. Den gjennomsnittlige levealderen fortsetter å øke. Land som tidligere har vært fattige opplever økonomisk vekst. Samtidig står verden overfor store klimautfordringer og nye former for ulikhet og utenforskap. Etablerte maktstrukturer er i endring, og fører til spenninger og usikkerhet. I mange land står antidemokratiske strømninger i fare for å undergrave demokratiet som styringsform.  

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Aldri har en så stor andel av verdens befolkning hatt tilgang til høyere utdanning. Og aldri før har tilgangen på kompleks og spesialisert kunnskap vært større. Samtidig utfordres tilliten til vitenskap, og universitetets autonomi og akademisk frihet er under press.

UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt. Med akademisk frihet følger akademisk ansvar. Universitetets rolle for demokratiutvikling, bærekraft, menneskeverd og rettferdighet er viktigere enn på lenge. Gjennom fremragende forskning og utdanning skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne løsninger.

UiO samarbeider med offentlig forvaltning, næringsliv, sykehus, skoler, kulturliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Disse relasjonene ønsker vi å styrke ytterligere for å utvikle ny kunnskap og bidra til innovasjon, velferd og livskvalitet. Gjennom kollektiv innsats og med kunnskap som fundament skal vi skape en bedre framtid.

Strategi 2030

Fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning

UiO er et fremragende europeisk forskningsintensivt universitet. Og som Norges ledende universitet, inngår det i vårt nasjonale oppdrag å være i den internasjonale forskningsfronten. Vår posisjon slås blant annet fast i fagevalueringer, i de mange tildelingene fra European Research Council (ERC), i antall Sentre for fremragende forskning og i internasjonale rangeringer. Vi arbeider kompromissløst for åpen og transparent forskning for å sikre forskningens kvalitet, integritet og tillitt. Vi utdanner en tredjedel av alle ph.d.-kandidater i Norge.

Vår styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, medisin og teknologi. Vi skal utnytte vår faglige bredde til å stille spørsmål og finne svar der både disiplinær og tverrfaglig kunnskap gir nye perspektiver og muligheter.

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页UiO har styrket sin posisjon innen fremragende forskning de siste årene. Vi ser at ledende internasjonale institusjoner ser oss som en viktig og attraktiv samarbeidspartner. Samtidig er konkurransen om talenter og midler økende både nasjonalt og globalt. Å rekruttere og beholde fremragende forskere og forskningsmiljøer vil kreve en skjerpet innsats. Vi må løfte fram og profilere UiO som attraktiv arbeidsplass.

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Å vinne fram i konkurransen om tildelinger krever også styrket innsats. Vi ser at rammebetingelsene for fri forskning er i endring. Det stilles oftere krav om tematisk innretning og internasjonalt samarbeid med både offentlige og private aktører for å utløse forskningsmidler.

Mål:

 • Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område.
 • Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær forskning og samarbeid internt og eksternt.
 • Alle UiOs enheter skal posisjonere seg for å utnytte bredden i finansieringsmuligheter. 
 • UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens vilkår.
 • UiO skal bidra til gode nasjonale og europeiske rammebetingelser for tematisk rettede programmer.
 • UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang sikt.
 • Alle UiOs enheter skal ivareta forskningsetikk og forskningsintegritet gjennom systematisk opplæring og kontinuerlig bevisstgjøring.

 

Utdanning for å endre verden

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden.

Norges beste universitetsstudenter søker seg til UiO. Den nye klimagenerasjonen kommer til oss med et ønske om å endre verden til det bedre, og er den viktigste brobyggeren mellom universitetet og samfunnet. På UiO møter de landets beste forskere, og noen av Norges mest markante kunnskapsformidlere. UiO skal bli en enda viktigere utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger som fanger opp studentenes faglige ambisjoner og samfunnsengasjement.

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页UiOs utdanninger skal være av høyeste akademiske kvalitet og baseres på en styrket kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte ny kunnskap gjennom disiplinær dybde og tverrfaglig forståelse. En utdanning fra UiO skal gi kompetanse for det 21. århundre og legge grunnlag for læring hele livet. I en tid hvor det internasjonale samarbeidet er politisk utfordret, samtidig som behovet for globale løsninger på samfunnsutfordringene er større enn noensinne, vil UiO intensivere sin internasjonale innsats. I samarbeid med andre forskningsintensive europeiske universiteter skal vi bidra til utviklingen av det europeiske utdanningsområdet. Det skal samarbeides på tvers av språk, landegrenser og disipliner for å adressere Europas og verdens utfordringer.

Frafall fra studiene og ensomhet blant studentene skal motvirkes med å skape tilhørighet. Vi skal se hele mennesket, og skape rammer som gjør at studentene blir en ressurs for hverandre. I samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo, Oslo kommune og byens øvrige høyere utdanningsinstitusjoner skal vi videreutvikle Oslo som studentby og ønske velkommen til levende campuser med brede faglige og sosiale tilbud. UiO skal involvere studentene tettere i undervisning og forskning, legge til rette for kontakt med arbeidslivet i studieløpet og bli et knutepunkt for studentinnovasjon i regionen.

Mål:

 • Studentene skal lære kritisk tenkning, kreativitet, problemløsning, etisk refleksjon og samarbeid.
 • Studentene skal evne å sette sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og gi konkrete bidrag til en bærekraftig verden.
 • Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i læringsprosessene og i det fysiske læringsmiljøet.
 • Utdanningene skal utvikles i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv og legge til rette for deltagelse i forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet.
 • Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske partnere skal UiOs studenter ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og kulturer.
 • UiO skal tilby forskningsbasert og arbeidslivsrettet etter- og videreutdanning, og bidra til utvikling av gode modeller for organisering og finansiering av livslang læring.

 

Kunnskapsdeling og kunnskap i bruk

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk.

Vitenskap og kunnskap er avgjørende for utviklingen i alle samfunn. Ved å dele og ta i bruk kunnskap er våre studenter og ansatte med å forme fremtiden. Formidlingsaktiviteten ved UiO er omfattende. Hver dag deltar vi i den offentlige samtalen, og bidrar til å holde demokratiet levende. UiO har en sentral rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet, og til at vitenskapelig kunnskap tas i bruk i prosesser og institusjoner der kollektive beslutninger fattes.

UiO er en ledende kulturforvalter i Norge og har et særlig ansvar for fornying og formidling av kunnskap om det norske samfunnet, norsk språk, historie og natur. Våre to museer er landets mest besøkte og tilbyr læring og opplevelser til et bredt publikum. UiO skal øke sin synlighet på ulike arenaer og gi tilgang til kunnskap også for grupper og individer som vanligvis har lang avstand til universitetet.

UiO er Norges mest innovative universitet målt i antall forretningsidéer, patentsøknader og samforfatterskap med næringslivet. Vi må i sterkere grad ta ansvar for at ideer og teknologi tas i bruk, utvikles og deles i samarbeid med offentlig forvaltning og privat næringsliv både nasjonalt og internasjonalt.

Mål:

 • UiO skal styrke bredden og tyngden i sine formidlingsaktiviteter, være til stede der diskusjoner foregår og meninger dannes, og gjøre våre egne formidlingsarenaer mer tilgjengelige og synlige.
 • UiOs museer og bibliotek er blant landets viktigste kunnskapsformidlere og skal styrke sin posisjon som opplevelses-, lærings- og forskningsarena.
 • UiO skal som hovedstadsuniversitet styrke samarbeidet med Osloregionen gjennom aktiv campusutvikling og tett kontakt med innbyggere, beslutningstakere, arbeids- og næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.
 • Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.
 • UiO skal gjennom bredden av sin virksomhet bidra til innovasjon, utvikling og implementering av nye løsninger innen velferd, arbeids- og næringsliv.
 • UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig satsningsområde og utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets forventninger. 

 

Fleksibel organisasjon og attraktiv arbeidsplass

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte. 

UiO skal ta i bruk teknologi som støtter opp om våre oppgaver og ambisjoner, og kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer. For å respondere raskere på faglige utviklingsmuligheter, må interne barrierer bygges ned og alternative organisasjonsformer tas i bruk. Vi må trekke sammen på tvers av enheter, og bygge opp under en kultur for tett samhandling mellom studenter, teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte.

Å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at UiO skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag. På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljøer, og møte et godt arbeids- og læringsmiljø med trygghet og likeverd. En sterk kollegialitet og en sterk ytringskultur er grunnleggende elementer på en akademisk arbeidsplass.

Universitetets legitimitet avhenger av at vi evner å fange opp en stor bredde av perspektiver og meninger i samfunnet og verden. For ikke å gå glipp av denne perspektivrikdommen må UiO arbeide for å reflektere et større mangfold i befolkningen.

亚洲成av人片在线观看,超频免费观看视频啪啪,久草色香蕉视频在线,99久久re6热精品首页Campuser, bygg og eiendommer utgjør en betydelig strategisk kraft som må brukes for å støtte opp om vårt samfunnsoppdrag. Campusene må utvikles i tett kontakt med omgivelsene rundt oss og i dialog med studenter og ansatte. En slik dialog er avgjørende for å skape attraktive nye arenaer for samhandling.

Mål:

 • UiO skal utvikle organisasjonen for å ivareta behovet for større fleksibilitet og mer samhandling.
 • UiO skal være en profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og sikrer faglig og personlig utvikling.
 • UiO skal følge opp yngre forskere slik at de er godt forberedt på karrierer både utenfor og innenfor akademia.
 • UiOs skal bidra til en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor takhøyde.
 • UiO skal speile et større mangfold i befolkningen og arbeide systematisk for å skape en inkluderende kultur.
 • UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives bærekraftig.

Les strategien som pdf